Engedélyezési szám :
E-000528/2014
4400 Nyíregyháza
Búza tér 3 sz.
4400 Nyíregyháza
Tokaji u. 7 sz.
06-42/318-828

06-20/520-4030

06-20/251-9545

Képgaléria
 
 

További képzéseink

"CE" Kategóriás képzés

A tanfolyamra való felvétel módja:

 • Írásos tájékoztató megismerése.
 • A jelentkezési- és vizsgalap kitöltése és átadása a képzőszerv képviselőjének.
 • A képzőszerv ellenőrzi, hogy a jelentkező megfelel-e az előírt beiskolázási feltételeknek.

Beiskolázási feltételek:

 • Érvényes „C” kategóriás vezetői engedély, vagy vizsgaigazolás
 • Érvényes Orvosi alkalmassági 2. csoport
 • A közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel,
 • 20 és fél évet betöltötte, (17és fél év)
 • Nem lehet kezdő vezetői engedély
 • Írásos képzési szerződést kötött a képzőszervvel.

7. melléklet a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez. 222

Járművezetésre jogosító okmányok kiadásának életkori és jártassági feltételei a 2006/126/EK irányelvnek megfelelően 2013. január 19-től

 • 10.223  A „C” , a „CE”, a „D1” és a „D1E” kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító engedély a 18. életév betöltésétől, a „D” és a „DE” kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító engedély a 21. életév betöltésétől is kiadható, azonban ezen gépjármű vezetésére jogosító engedélyek – a 8. és a 9. pontban meghatározott életév betöltéséig – kizárólag Magyarország területén jogosítanak vezetésre.

Elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésének módja:

A 31/1992. (XII. 19.) NM rendelet alapján, valamint aki 1984.január 01.után bármely kategóriában vezetői engedélyt, illetve segédmotoros kerékpárra, vagy lassú járművezetői igazolványt, trolibusz kategóriában járművezetői engedélyt szerzett, nem kell vizsgáznia. A vizsgára egyénileg kell bejelentkezni a Magyar Vöröskeresztnél. A vizsgára kötelezettek részére, a tanfolyamon kívül elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésére lehetőséget biztosítunk.

Elméleti vizsgára bocsátható: aki

 • A tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, ha felmentést kapott tanfolyammentes vizsgát tehet. („szerkezeti és üzemeltetési ismeretek” és a „biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” tan- és

vizsgatárgyak esetében a 24/2005 (IV.21) GKM rendelet 3 számú mellékletében felsorolt szakképesítések megléte esetén).

 • Közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel,
 • A 20 év 9 hónap életkort betöltötte,  (17év  9 hónap)
 • A „C” kategóriás vezetői engedélyét bemutatta,
 • Orvosi alkalmassági EÜ.2. (2 példány)
 • Vizsgadíjat befizette

Alapfokú iskolai végzettség igazolása: az eredeti iskolai bizonyítvány bemutatása az elméleti vizsga helyszínén, a forgalmi vizsgára történő jelentkezés előtt történhet.

ELMÉLETI VIZSGA HELYE:

KAV KÖZLEKEDÉSI ALKALMASSÁGI ÉS VIZSGAKÖZPONT
NONPROFIT KFT.
KELET-MAGYARORSZÁGI JÁRMŰVEZETŐ VIZSGÁZTATÁSI ÉS UTÁNKÉPZÉSI FŐOSZTÁLY
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI VIZSGASZERVEZÉSI ÉS UTÁNKÉPZÉSI OSZTÁLY

Címe: 4400. Nyíregyháza, Törzs u. 108. I. emeleti vizsgaterem

Írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet: aki

 • A magyar nyelvet nem beszéli, vagy nem érti,  illetve a 24/2005.(IV.21)GKM rendelet 12§ (1),(2) a, b, c, pontjai szerint.

A vizsgák érvényessége:

Az elméleti tanfolyam érvényessége: Az első tanfolyami órától számított 1 év. Ez azt jelenti, hogy az adott elméleti tanfolyam első előadási napjától számítva 9 hónapon belül meg kell kezdenie az elméleti vizsgát és 1 éven belül sikeres elméleti vizsgát kell tennie. Amennyiben ezt nem teljesíti, az elméleti tanfolyam érvényét veszíti, és új elméleti vizsgára, csak új elméleti tanfolyam elvégzése után mehet. A hallgatónak az első sikeres (elméleti) KRESZ vizsga időpontjától kezdve 2 éve van arra, hogy sikeres forgalmi vizsgával befejezze a tanfolyamot. Ha 2 éven belül nem teljesíti, az addig megszerzett vizsgák érvénytelenné válnak. Öt sikertelen forgalmi vizsga esetén a további vizsga csak sikeres PÁV vizsgálat után tehető.

Rutin vizsgára bocsátható:

 • Aki sikeres elméleti vizsgát tett.
 • Közlekedésbiztonsági előírásoknak megfelel
 • Kötelező alapoktatás óráit levezette, melyet a képzőszerv vezetési kartonon igazol, illetve erről a képzőszerv igazolást ad ki.
 • Vizsgadíjat befizette.

Forgalmi vizsgára bocsátható: aki

 • Sikeres rutin vizsgát tett,
 • Sikeres Bü. Vizsgát tett, vagy az alól felmentést kapott,
 • A gyakorlati forgalmi órákat és menettávot teljesítette, melyet a képzőszerv vezetési kartonon igazol, illetve erről a képzőszerv igazolást ad ki.
 • A vizsgadíjat, tandíjat befizette,
 • Közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel

A tanfolyam tantárgyai és óraszámai:

Kötelező órák:
Elméleti: (kresz, vezetési elmélet, szerkezettan,)                                           12 óra
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés:                                                               8 óra
Vezetési gyakorlat: alapoktatás: (bizt.ell., technikai kezelés)                          6 óra
Vezetési gyakorlat: főoktatás (városi, országúti, hegyvidéki)                          8 óra
Vizsgaóra:                                                                                                       50 perc

A képzés jóváhagyott oktatási program illetve tanrend alapján folyik. Az elméleti előadó, a meghirdetett képzési programtól indokolt esetben pozitív irányban eltérhet, a tanrend óraszámát növelheti, amennyiben ez pedagógiailag indokolt, és a képzésben résztvevők jobb felkészítése érdekében történik. A tanrend a tanulmányi napló elválaszthatatlan része, mely tartalmazza az oktató(k) nevét, a foglalkozási napokat, a foglalkozási helyszín(ek) pontos megnevezését, valamint a foglalkozások  kezdési és befejezési időpontját

Elméleti oktatás alól az iskolavezető mentesítheti azt, aki siket, mozgáskorlátozott.
A kötelező óraszámokról hiányzó hallgatók a többletórában díj befizetése nélkül pótolhatja, amennyiben, ezen felül pótfoglalkozásra van szüksége 2.000.-Ft./óra díjat számolunk fel. . A hallgatók részvételét tanítási naponként saját kezűleg aláírt jelenléti ív, illetve vezetési karton igazolja.

Gyakorlati oktatásnál előírt óraszám és menettávolság teljesítése hiányában, nem bocsájtható vizsgára

Az elsajátítandó ismeretköröket, szakmai és vizsgakövetelményét a 24/2005 (IV.21)GKM rendelet, valamint a 179/2001 (IX.02.)Kr., a 31/1993.(XII.19)NM rendeletek, valamint egyéb jogszabályok és szakmai előírások szabályozzák.

Pótórák igénylésének módja:

az oktatóval konzultálva személyesen, szóban. A gyakorlati foglalkozásnál felmerülő pótóra díjak az alapóra díjjal megegyeznek.

 • 1 gyakorlati óra időtartama:    50 perc
 • 1elméleti óra időtartama:       45 perc

Járműhasználat:

A gyakorlati oktatásnál választható autótípusok:.........IVECO STRALIS

Tandíjak:

 • Elméleti díj:                       30.000,-Ft,
 • Bü. oktatás díja:                  5.000,-Ft   
 • Gyakorlati óra egységesen:   6.500,-Ft./óra
 • Teljes tandíj:                    132.500,-Ft, mely tartalmazza az esetleges EÜ. tanfolyam díját.

A tandíj befizetése történhet egyben, vagy részletekben a képző szerv pénztárában, és az iskolavezetőnél.

A tanuló jogai:

 • Színvonalas oktatás igénybevétele,
 • Panaszának az iskolavezető felé történő jelzése, annak kivizsgálása,
 • Más oktatóhoz, ill. képzőszervhez történő átjelentkezése,
 • A nem teljesített díjak visszaigénylése a szerződés szerint,
 • A szerződés egy példányának való átvételéhez

A tanuló kötelezettségei:

 • A tanfolyam és  vizsgadíjak befizetése,
 • A szakoktató által a képzés során támasztott követelményeknek legjobb tudása szerint közreműködni, A 24/2005 GKM. rendelet szerint a képzési és vizsgáztatási rendeletnek megfelelni,
 • Szándékos károkozás esetén a kár megtérítése a képző felé, Foglalkozáson részt venni,
 • Az oktatás rendjéhez alkalmazkodni. A tanuló a rendelkezésére bocsátott tesztkönyvet és tankönyvet épségben visszajuttatni, vagy teljes áron megvásárolni.

A képző szerv jogai:

Csak a befizetett elméleti és gyakorlati órák teljesítése. Kellő indok esetén az írások szerződés felbontása. A tanfolyam díjának megváltoztatása. Elméleti tandíjnál nem történhet változás, gyakorlati óráknál a már folyamatban lévő oktatásnál, a még levezetendő órák arányában is történhet. Mindenkori képzési rendeletnek érvényesítése.

A képzőszerv kötelezettségei:

 • Az írásos tájékoztatóban szereplő és szerződés alapján végezni a képzést.
 • Színvonalas oktatást biztosítani, A tanuló kérésére gyakorlati oktatót változtatni,
 • Képzési igazolást kiadni, Képzést ellenőrizni.
 • Tankönyv, tesztkönyv formájában tansegédletet biztosítani.

Tanuló áthelyezés és az oktatásról szóló képzési igazolás kiadásának módja:
A tanuló kérésére (a rendszeresített nyomtatvány kitöltése után, melyen a képzőszerv hivatalosan igazolja, a tanulóra vonatkozó addig teljesített óraszámokat, menettávolságokat A kérelmezőnek 2 példányt átadunk.

Vezetői engedély kiadása:

A vizsgáztatási előírások teljesítését a Vizsgaközpont vizsgaigazolás kiállításával igazolja. A vizsgaigazolást a Vizsgaközpont 3 munkanapon belül az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére megküldi, ha a vizsgázó eleget tett a meghatározott vizsgakövetelményeknek és az előírt okmányokat, igazolásokat bemutatta. Eredeti alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány, (legalább 8 osztály), külföldi állampolgár esetében: a 24/2005.(IV.21) GKM rendelet 10§ (4) b és c) pontjai szerinti igazolása. Nem magyar állampolgár esetén 6 hónap tartózkodási engedély szükséges.
A tanuló a sikeres forgalmi vizsgát követően az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál kezdeményezheti a vezetői engedélyének kiállítását. A vezetői engedély kiállításához a közúti elsősegélynyújtási ismeretek meglétét igazolni kell.

Oktatási helyszínek:

 • Elméleti oktatás: 4400 Nyíregyháza, Búza tér 3.
 • Biztonsági ellenőrzés- és üzemeltetés oktatás: 4400 Nyíregyháza, Debreceni út 106/A.
 • Gyakorlati oktatás, járműkezelés: 4400 Nyíregyháza, Törzs u. 108. tanpálya
 • Forgalmi oktatás: Nyíregyháza

Vizsgadíjak:

 • Közlekedési ismeretek                                                   4.600.-Ft.
 • Szerkezeti ismerete                                                         4.600.-Ft.
 • Biztonsági ell. és üzemeltetés                                         4.400.-Ft.
 • Rutin                                                                              3.500.-Ft.
 • Forgalmi                                                                        11.000.-Ft.
 • Összesen                                                                       28.100.-Ft

Elsősegély vizsgadíja:                                                                        8.200.-Ft.

A vizsgadíjat az esedékes vizsgák előtt készpénzben be kell fizetni a vizsgaközpont pénztárába, melyet a képzőszerv felé vagy a vizsgaközpont felé a hallgatónak kell eljuttatni.

„A jelentkező aláírásával kijelenti, hogy megismerte és tudomásul vette az „Adatvédelmi  tájékoztató képzésben résztvevők számára” dokumentumban foglaltakat, amelyet a Képző Intézmény honlapján illetve az ügyfélszolgálatán tesz közzé.”

A KÉPZÉS FELÜGYELETÉT:

KAV KÖZLEKEDÉSI ALKALMASSÁGI ÉS VIZSGAKÖZPONT NONPROFIT KFT.
KELET-MAGYARORSZÁGI JÁRMŰVEZETŐ VIZSGÁZTATÁSI ÉS UTÁNKÉPZÉSI FŐOSZTÁLY
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI VIZSGASZERVEZÉSI ÉS UTÁNKÉPZÉSI OSZTÁLY
Címe: 4400. Nyíregyháza, Törzs u. 108. I. emelet 11. iroda
*: Postacím: H-4400 Nyíregyháza Törzs utca 108.
(: Phone: 06-42 596 166 vagy 06-42 596 167

A KÉPZÉST ENGEDÉLYEZŐ HATÓSÁG:
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály


1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45. I. emelet 105.
*: Postacím: H-1440, Budapest, Pf. 1.
(: Phone:  +36-1-814-1886; +36-70-455-7179
8: Web:     www.kormany.gov.hu

Iskolavezető: Siető András                   

Telefonszám: 06-30/345-2380        

E-mail: info@lensit.hu

Eredményes felkészülést és sikeres vizsgát kíván a LENSIT BT.

 

 
 
PCD COMPUTER